Добре дошли в сайта на

“БГ ХИМ” ЕООД!

Фирма “БГ ХИМ” ЕООД осъществява търговска дейност с консумативи за бетоновия бранш от 2006г.

  • Спечелили сме доверието и поддържаме постоянни взаимоотношения с едни от водещите производители на бетон и бетонови изделия в България.
  • Настоящите ни клиенти и партньори се радват на професионално отношение и отлично обслужване.
  • Продуктите, които “БГ ХИМ” ЕООД предлага, се произвеждат от немски фирми утвърдили се като водещи не само в страните от Западна Европа, но и по целия свят.
  • Високото качество гарантира ефективен производствен процес и удължен период на експолатация на продуктите.


Проект BG16RFOP002-2.073-27139

Проект BG16RFOP002-2.073-27139„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кратко описание на проекта:
Целта на процедурата, в рамките на която е одобрено настоящото проектно предложение, е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.
Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на вируса COVID-19, засягат най-силно именно по-малките по размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.
В тази връзка, фокусът на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро и малки предприятия. „БГХИМ“ ЕООД е микро предприятие, с утвърдено място на пазара на консумативи за производителите на бетон и бетонови изделия. Наложените безпрецедентни ограничения в икономическия и социалния живот, както и локдауна в началото на пандемията, повлияха неблагоприятно и в значителна степен дейността на строителния бранш, а оттам и на свързаните с него производствена и търговска дейност.
Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Цели на проекта:
Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще спомогне за запазване дейността на дружеството и стабилност на осигурените чрез него работни места.

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране
Начало:30.09.2020 г.
Край:30.12.2020 г.